MongoDB  2.7.0
gcov.h
1 
29 #pragma once
30 
31 #ifdef MONGO_GCOV
32 extern "C" { void __gcov_flush(); }
33 inline void flushForGcov() { __gcov_flush(); }
34 #else
35 inline void flushForGcov() {}
36 #endif